JOZEF MURGAŠ – otec rádia

Jozef Murgaš – otec rádia
Autor: Ivan Rakovský, 1996

Pokrok a vývoj ľudstva je nerozlučné spätý s výsledkami práce tisícov vynálezcov a bádatel'ov, z ktorých mnohé znamenali nielen technický rozvoj, ale aj rozvoj intelektu a kultury ľudskej spoločnosti. Medzi nich patrí i niekolko Slovákov, z ktorých snáď najvýznamnejší bol JOZEF MURGAŠ - objavitel' radiofónie.


Snaha o dorozumievanie na diaľku je vel'mi stará, siaha až do praveku. Pravdepodobne prvým takýmto dorozumievaním bolo vysielanie signálov o blížiacom sa nebezpečenstve, ktoré ostatne pozorujeme aj dnes v ríši zvierat. Zásadný prelom v kvalite, rychlosti, zrozumiteľnosti a vzdialenosti í dorozumievania priniesli až vynálezy a objavy novoveku. Obrovským úspechom bolo zavedenie drôtového telegrafu, ktorý prenosom krátkých a dlhých elektrických impulzov, usporiadaných do tzv. Morseovej abecedy, dokázal odovzdať správu prakticky bez časového posunu na akúkoľvek vzdialenosť. Podmienkou, pravda, bolo spojenie týchto miest odoslania a príjmu správy elektrickým vedením.

Koncom 19. storočia pracovalo na možnosti prenosu správ bez elektrického vedenia, t.j. na bezdrôtovej telegrafii, mnoho popredných svetových bádateľov. Išlo o praktické využitie tzv, rádiovĺn, známych vedcom už z minulých storočí, aj keď ich pomenovanie je už novšieho data Pravdepodobne prvý, komu sa podarilo vyslať a prijať rádiové signály, bol americký zubný lekár Dr. Mahlon Loomis, ktorý v r. 1865 dosiahol úspešné spojenie na vzdialenosť 23 km pomocou antén, pripútaných na drakoch. V r. 1872 mu udelili vóbec prvý patent na svete v oblasti bezdrôtovej telegrafie. V deväťdesiatych rokoch 19. stor. dosiahli úspech viacerí bádatelia. V našich krajinách sme za vznik bezdrôtovej telegrafie pokladali pokusy a výsledky práce Rusa A.S.Popova, ktorý dosiahol prvé známe spojenie v máji 1895. V celom ostatnom svete však oslavujú Taliana G.Marconiho, ktorému sa spojenie podarilo už začiatkom jari 1895 v Pontecchiu neďaleko Milána. Medzinárodne uznávaným je však rok 1896, kedy Marconi s Preeceom telegrafovali za prítomnosti nemeckého profesora Slabyho v bristolskom prieplave na vzdialenosť 5,5 km. Dodnes sa uvádza ako vynálezca rádia, hoci išlo o bezdrôtovú telegrafiu, t.j. prenos kratších ad lhších elektr. impulzov. Prenos hovoreného slova, teda vznik nášho dnešného rádia, priniesol až 23. november 1905.

Vtedy Jozef Murgaš, rodák z Tajova pri Banskej Bystrici, dosiahol prvýkrát na svete bezdrôtový prenos hovoreného slova pred svedkami. Vôbec prvý raz sa mu to podarilo už 27. apríla 1905, keď jeho pokusné volanie zachytil badatel' Stenger. Prenos v novembri sa uskutočnil medzi obcami Scranton a Wilkes-Barre, vzdialenými od seba 30 km. Murgaš umožnil rozhovor ich starostom, ktorí to písomne potvrdili.

Jozef Murgaš sa narodil 17. februára 1864 v Tajove. Študoval na seminári v Bratislave a B.Bystrici, kde bol v r. 1888 vysvätený za kňaza. Po krátkom kaplánčení mu diecézny biskup na príhovor maliara Skuteckého povolil štúdium maliarstva oltárnych obrazov, ktoré absolvoval v Budapešti a Mníchove. Po niekoľkoročnej službe na viacerých famostiach a opakovaných nezhodách s cirkevnou vrchnosťou pre svoju panslávsku orientáciu odišiel v r. 1896 do USA. Usadil sa v baníckej osade Wilkes-Barre v Pensylvánii, kde pôsobil ako duchovný pastier tam usadených Slovákov. Inicioval založenie anglicko-slovenskej jednotriedky, vyvíjal kultúrnovýchovnu činnosť, organizoval stavbu školy a kostola Zriadil miestnosti pre kluby, knižnicu, telocvičnu a kolkáreň, vybudoval ihriská a kúpele. Založil a viedol slovenský týždenník.


Štúdiom literatúry sa zdokonaľoval vo fyzike, v ktorej vynikal už na strednej škole. Postupne sa zameral na bezdrôtovú telegrafiu a experimentoval vo svojom laboratóriu, prerobenom z dielne. Už v r. 1903 vyvinul tzv. „Tone systém", keď čiarku a bodku Morseovej abecedy, ktorá sa dovtedy vysielala krátko a dlho trvajúcim elektrickým impulzom nahradil odlišným tónom, pričom oba boli rovnako krátké. Tým podstatné skrátil čas, potrebný na vyslanie a príjem depeše (v posledných rokoch na rovnakom princípe sa skrátilo vytáčanie telefónneho čísla). Tento objav využitia rôznej frekvencie na vysielanie bol základom prenosu hovoreného slova. V nasledujúcom roku mu objav patentovali. Takmer cez noc sa stal známým a populárnym. Prispela k tomu aj návšteva vtedajšieho prezidenta Theodora Roosewelta v jeho laboratóriu. Celkové mu udelili 13 patentov, z toho 12 z oblasti bezdrôtovej telegrafie. Najväčší vynálezca všetkých čias, legendárný T.A.Edison v jednej zo svojich knih píše: „Úspech Murgaša v prenose hlasu bezdrôtovým spôsobom dodatočne sa overil osobným svedectvom niekoľkých obyvateľov Wilkes-Barre a Scrantonu, s ktorými som mal interview počas zbierania materiálov na túto knihu a ďalej je autentifikovaný dokumentami, ktoré sú v mojom vlastníctve a ktoré mi umožňujú tuto skutočnosť podložit.“

Definitívne ukončenie Murgašovej činnosti v experimentoch priniesol rok 1917, kedy bol vydaný úradný zákaz vzhl'adom na vstup USA do 1. svetovej vojny. Odvtedy sa venoval iba maľovaniu, prírode a kultúrno výchovnej práci.

Murgaš bol tiež signatárom Pittsburskej dohody, fiinkcionárom Slovenskej ligy a predsedom Slovenskej národnej rady v USA. Zorganizoval milión dolárovú zbierku pre Česko-Slovenskú republiku a napriek svojim skromným možnostiam, venoval jej 5 tisíc dolárov. V roku 1920 sa nakrátko vrátil do vlasti - na Slovensko. Zomrel tíško po raňajších bohoslužbách 11. mája 1929.
Pochovaný je v Dallase.

Ďalšie zaujímavé linky a faktografické údaje
Patenty Jozefa Murgaša (registrované v USA v rokoch 1904 – 1912)
  • 759 825 „Zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu“
  • 759 826 „Spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou“
  • 848 675 „Vlnomer“
  • 848 676 „Elektrický transformátor“
  • 860 051 „Podzemná bezdrôtová telegrafia“
  • 876 383 „Zariadenie na výrobu elektromagnetických vĺn“
  • 915 993 „Bezdrôtová telegrafia“
  • 917 103 „Výroba iskrových frekvencií zo zdroja prúdu bez prerušovačov“
  • 917 104 „Detektor magnetických vĺn“
  • 930 780 „Magnetický detektor“
  • 1 001 975 „Prístroj na výrobu elektrických oscilácií“
  • 1 196 969 „Spôsob a zariadenie na výrobu elektrických oscilácií zo striedavého prúdu“
  • 9 726 „Vylepšený vynález 1 196 969 reg. v USA“ (udelený v Anglicku v roku 1907)
  • l 034 739 „Navijak na rybársky prút“
  • spolutvorca dvoch vynálezov z oblasti oblúkových lámp
Dokumenty :: Firmy a osobnosti
Vytvorené: 6.1.2008