Ladenie neznámeho superhetu

12/2011 V.Cingel

Súvisiace články: Ladenie prijímačov - priamozosilňujúcich i superhetov, Zlaďovanie superhetu, Výpočet oscilátoru v superhetu, Meranie na superhetoch, Príspěvek k výpočtu rezonančních obvodu, Signálny generátor pre ladenie AM, Signálny generátor pre ladenie AM.

Veľmi často býva superhet rozladený. Medzi tri hlavné príčiny rozladenia patria:
  • rozladené pásmové medzifrekvenčné filtre,
  • rozladený oscilátor (úplne alebo len v jednom bode) oproti stupnici,
  • rozladené vstupné obvody (úplne alebo len v jednom bode) oproti stupnici.

Súbehom sa nazýva súlad naladenia vstupných obvodov a oscilátorových obvodov, ktorý zaručuje, že rozdiel frekvencií oscilátoru a frekvencia naladenia vstupného obvodu je presne (alebo veľmi približne) medzifrekvencia. V tomto článku sa budeme zaoberať metódou ako zladiť vstupné a oscilátorové obvody do súbehu a to v prípade, ak nepoznáte ladiace body vstupných obvodov alebo ak máte stupnicu veľmi nepresnú a neviete určiť frekvencie pásiem, alebo, čo býva najčastejší prípad, vstupné obvody sa nedajú pre rôznu príčinu naladiť (nepohyblivé jadierka cievok alebo kondenzátorových trimrov). V takomto prípade neostáva nič iné, ako len naladiť rádio približne tak, že si najprv zistíte ako sú naladené vstupné obvody. Tie sa stanú smerodajné, podľa nich potom doladíte oscilátor.

Nato aby sme zistili ako sú naladené vstupné obvody, rádio si trochu upravíme podľa obrázku.

1. vyradíme z činnosti oscilátor, napr. odpojíme spätnoväzobný kondenzátor C35 alebo mriežkový kondenzátor C30 (schéma je ilustračná - Tesla Talisman). V konkrétnom rádiu môže byť oscilátor zapojený inak, ale princíp je rovnaký, oscilátor nesmie kmitať. Tam kde je oscilátorom samostatná elektrónka (napr. AC2 v Tádiách telefunken), tak vyberte túto oscilátorovú elektrónku z pätice.

2. Medzi anódu elektrónky, ktorá má v g1 mriežke vstupný ladený obvod (v tomto prípade UCH21) a pásmový mf filter dajte odpor cca 1 k. Z anódy potom cez malý kondenzátor, napr. 220pF odoberajte do osciloskopu VF signál. Takto príslušná elektrónka zaťažuje vstupné ladené obvody ako v normálnom režime a vstupný odpor a kapacita osciloskopu nemení parametre meraných ladených obvodov.3. Rádio prepnite na zlaďovaný rozsah, napr. v tomto prípade sú to SV (červený spoj do g1 UCH21)

4. Do anténnej zdierky priveďte modulovaný VF AM signál, modulovaný asi 30%, cez umelú anténu alebo cez malý kondenzátor napr. 47pF, ktorý oddelí a minimalizuje vplyv vstupných impedancií VF generátora od ladeného obvodu.

5. Najprv zistite DOLNÚ frekvenciu f, tj ladiaci kondenzátor C17/C18 natočte do jednej krajnej polohy, úplne zavretý, na generátore hľadajte frekvenciu tak, že na osciloskope nameriate maximálnu hodnotu signálu. Možno nájdete aj harmonickú (f / 2, f / 3, ...), ale tá je slabšia, túto neuvažujte.

6. Rovnako postupujte pri hľadaní HORNEJ frekvencie F, v tomto prípade je kondenzátor C17/C18 vytočený do najmenšej kapacity (rotorové plechy sú von).

7. Ak sa dá otáčať jadierkom cievky L31 alebo kondenzátorovým trimrom C27, tak v kroku 5 mierne dolaďte dolnú frekvenciu v danom pásme jadierkom L31 alebo v neskôr v kroku 6 na vyššom kmitočte trimrom C27. V inom rádiu nemusia byť jadierka (ladí sa posúvaním závitov alebo inak).

8. Ak sa nedá jadierkom alebo trimrom pohnúť alebo ak frekvencie f a F približne zodpovedajú danému pásmu (napr. v tomto prípade SV je to cca 500 kHz - 1500 kHz), tak to radšej nedolaďujte a presne si zapíšte namerané KRAJNÉ kmitočty (f,F), ak sa vám nechce ladiť v presných tzv. ideálnych bodoch súbehu, tak potom laďte v krajných bodoch f a F.

9. Alebo, podľa teórie trojbodového superhetu, zlaďujte v ideálnych bodoch súbehu. Tieto nájdete tak, že si ich najprv vypočítate.

D=F-f
f-ideal = f + D/2 - 0,432*D
F-ideal = f + D/2 + 0,432*D

10. Máte určené dve zlaďovacie frekvencie f a F, alebo f-ideal a F-ideal. Polohy ladiacich frekvencií si nakreslite na stupnici, alebo na plechovom koliesku na ladiacom kondenzátore. Tieto dve polohy budete potrebovať vo viacerých krokoch ladenia ďalej. Nakreslite si ich veľmi presne, či najpresnejšie (tenkú viditeľnú čiarku na šasí a na koliesku, a ich poloha musí lícovať).

11 Odpor 1k a kondenzátor 220pF dajte z anódy preč. Opäť pripojte odpojené oscilátorové kondenzátory, aby kmital oscilátor.

12. Osciloskop pripojte k potenciometru hlasitosti, resp. za detektor, kde sa odoberá nf signál.

13.Otočte ladiaci kondenzátor C17/C18 na polohu DOLNEJ zlaďovanej frekvencie f (alebo f-ideal). Na generátore nastavte túto frekvenciu, modulovaný signál (bude to presne tá frekvencia, ktorú ste zistili v kroku 5. a v ktorej má vstupný obvod rezonanciu). Otáčajte zlaďovacím prvkom na oscilátore pre dolnú frekvenciu, obyčajne je to cievka a jej jadierko, v tomto prípade pre SV je to L35. Otáčajte jadierko a nájdite polohu, kedy v rádiu počujete (alebo nameriate) najväčší nf signál. Môže sa stať že nameriate signál na dvoch miestach, správna poloha je keď je jadierko viac zašroubované v teliesku (dolná frekvencia oscilátora, resp. overte si, ktorá frekvencia má byť naladená podľa daného typu rádia).

14. Potom, otočte ladiaci kondenzátor C17/C18 na polohu HORNEJ frekvencie F (alebo F-ideal). Na generátore nastavte túto frekvenciu, modulovaný signál (bude to presne tá frekvencia, ktorú ste zistili v kroku 6. a v ktorej má vstupný obvod rezonanciu). Nájdite polohu (hodnotu) kondenzátorového trimra, kedy v rádiu počujete (alebo nameriate) najväčší nf signál (opäť pozor na dva možné body naladenia, správny je ten pri nižšej frekvencii ako vyššie, trimer má väčšiu kapacitu). V tomto prípade je to veľmi citlivé a polohu trimru musíte hľadať veľmi opatrne.

15. Ak by sa nedarilo naladiť ani dolný ani horný kmitočet oscilátora, môže ísť o vadný padding kondenzátor (v tomto prípade pre SV C33 a pre DV C34), tieto skontrolujte a vymeňte za správne.

16. Rovnakým spôsobom naladíte ostatné vlnové rozsahy, tj najprv zistíte kde je naladený vstupný obvod, odčítajte frekvencie a potom doladíte oscilátor.

17. Pri konkrétnom rádiu treba však dať pozor a zlaďovať v poradí pásiem podľa zapojenia cievok vo vstupnom a oscilátorovom obvode. Treba zistiť analýzou schémy, či pri prepínaní cievok je každý rozsah tvorený samostatnou cievkou alebo niektorý rozsah je tvorený po prepnutí do daného rozsahu tvorený sériovo zapojenými cievkami. V druhom prípade treba postupovať v ladení tak, že najprv ladíte od vyšších rozsahov k nižším - tj najprv KV potom SV a potom DV. Je to preto lebo na DV už máte DV cievku tvorenú sériovým zapojením SV cievky, s ktorou po predošlom naladení už nesmiete hýbať a na DV dolaďujete už len DV časť cievky.

Dokumenty :: Ako ? ..., Dokumenty :: Poradenstvo
Vytvorené: 25.12.2011