Tesla 603A - servisný návod pre začiatočníkov

(c) 4/2008 Viktor Cingel

Upozornenie: Tento servisný návod je určený prevažne začínajúcim zberateľom a opravárom. Musím však upozorniť čitateľa, že autor neručí za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť čitateľovi z použitia informácií, návodov a postupov uvedených v tomto návode. Pri práci s elektronikou je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, nakoľko sa pracuje s vysokým sieťovým napätím 230V. Rádio zapínajte do siete len cez oddeľovací izolačný transformátor.

1. Úvod

K napísaniu tohto návodu ma inšpirovali stretnutia a otázky začínajúcich zberateľov, ktorí sa rozhodli rádio aj opraviť. Výber rádia som preto zvolil zámerne tak, aby to bolo pomerne štandardne dostupné rádio, Tesla model, zachovalé, aby sa dali zohnať aj náhradné diely a aby sa na ňom dali ukázať niektoré základné princípy a opravy. V návode nie sú rozvinuté detailné postupy ladenia superhetu, lebo to je nad rámec začiatočníka. Verím, že informácie podané v takejto forme, s využitím obrázkov, budú dostatočne ilustračné a záujemca sa dopracuje k dobrému výsledku. Účelom tohto návodu pre začiatočníkov je aj spoznať typické prvky rádiá, aby ich pri ďalšej práce vedel bezchybne rozpoznať.

Rada č.1 hneď na úvod: NIKDY nezapínajte neskontrolované rádio do siete. Mohol by nastať skrať alebo iná škoda (požiar, výbuch elektrolytu a pod.)

2. Postup opravy rádia

Jednotlivé kroky možno štandardizovať a zoradiť do nasledovnej postupnosti:
a. Rozpoznanie rádia a získanie dokumentácie
b. Rozobratie rádia na skrinku a elektroniku (šasí)
d. Revízia a oprava sieťovej a napájacej časti
e. Oprava napájacích vetiev v rádiu
f. Oprava nf zosilňovača
g. Oprava a naladenie medzifrekvenčného zosilňovača
h. Kontrola, resp. naladenie oscilátora
i. Kontrola, resp. naladenie vstupných ladiacich obvodov
j. Funkčná skúška elektroniky
k. Poskladanie rádia a posluchová skúška

V tomto návode sa detailne budeme venovať všetkým krokom, s výnimkou krokov g,h,i, nakoľko pre túto činnosť už treba detailné znalosti funkcie superhetu, meracie prístroje a veľa skúseností. To si nechajte na neskôr.

3. Rozpoznanie rádia

V prípade rádií Tesla (až na malé výnimky), na zadnú stenu šasí boli prinitované hliníkové štítky, kde sa nachádza typové číslo rádia, výrobné číslo a niekedy údaje o tom, na aké napätie bolo rádio konštruované. Iný spôsob označovania modelov bol na zadnej stene (ako v prípade tohoto rádia). V neposlednej miere je možné použiť vizuálnu identifikáciu (VIC), ktorá je implementovaná v Katalógu rádií na tejto stránke (linka Katalóg). Tam podľa tvaru skrinky, počtu gombíkov, tvaru stupnice a pod., môžete vyhľadať kandidátov a potom vizuálnym porovnaním identifikovať dané rádio.

Keď máte číslo modelu, tak buď máte potrebnú literatúru (pre Tesla prijímače je najvhodnejšia kniha E.Kottek: Čsl. rozhlasové a televízní přijímače). Ak nie, tak použite www.radiohistoria.sk. Kód rádia naťukajte na stránke www.radiohistoria.sk do vyhľadávacej lišty vľavo hore a po stlačení lupy dostanete na pravej obrazovke linky na katalóg a servisnú dokumentáciu. Ďalším klikaním sa dostanete na servisný návod, schému a pod. V katalógu pri danom rádiu si stlačením linky Zapojenie pätíc vytlačíte rozloženie kolíkov elektróniek, ktoré sa v katalógoch uvádza pri pohľade zospodu.


V návode bola použitá nasledovná dokumentácia:
1. Schéma: E.Kottek: Čsl.rozhlasové a televízní přijímače, SNTL, Praha
2. Tesla n.p.: Servisný návod
3. Tesla n.p. Katalóg elektróniek 1965/66

4. Rozobratie rádia na skrinku a elektroniku (šasí)

Pri tomto kroku rádio nie je zapnuté v sieti. V prvom kroku rozhodne povyťahujte elektrónky z pätíc, mohli by sa pri mechanickej manipulácii s rádiom pokaziť. V každom dobrom servisnom návode máte postup, ako rozobrať rádio, koľko skrutiek a kde uvoľniť. V tomto prípade, ako aj v mnohých iných rádiách, treba najprv odpájkovať prívody k reproduktoru a odmontovať gombíky (uvoľniť malé skrutky v gombíkoch, červíky). Šasí je upevnené tromi skrutkami a tranformátor štyrmi. Dajte si rádio na hranu stola a potom viete odspodu odskrutkovať všetky skrutky. Potom opatrne jednou rukou trasformátor (vľavo) a druhou rukou šasí, vytiahnite celú elektroniku von.

Vysávačom a vlhkou handričkou, štetcom a pod., očistite elektroniku dôkladne od prachu. Dajte si záležať, všetky detaily a zákutia vyčistite, bude to svedčiť o vašej profesionalite, lebo aj estetický pohľad na šasí sa "boduje". Návodov, ako čistiť a konzervovať šasí a mechanické prvky, je na stránke www.radiohistoria.sk dosť, stačí si len vybrať v sekcii Dokumenty/Renovácie.

V rádiu z päťdesiatych rokov, akým je táto Tesla 603A sú v zásade vždy rovnaké typy súčiastok, Tesla ich používala veľmi dlho. Na šasí preto rozpoznáte nasledujúce časti a súčiastky. Číslovanie odpovedá číslovaniu súčiastok v schéme 603A.


5. Revízia a oprava sieťovej a napájacej časti

Rádio nie je zapnuté v sieti ! Na túto činnosť už potrebujete základný merací prístoj a tým je ohmeter, resp. skratomer, ktorým môžete skontrolovať skraty, resp. celistvosť prívodných vodičov. Dáme si pred seba schému a ideme stopovať. Kontrola sieťovej časti je najdôležitejšia vec.V schéme nájdeme tranfsormátor a vidíme, že sieťový prívod (vlnovka vľavo) ide najprv na vypínač, potom cez poistku na trafo a druhý prívod ide cez volič napätia, na druhý prívod trafa. Opísaný obvod musíme skontrolovať. V prípade tohto rádia, sieťová šnúra ide na vypínač, ktorý je spriahnutý s potenciometrom (pozri obr.dole). Mala by byť pripojaná na ľavé kontakty, potom z pravých kontaktov idú dva bavlnou opradené káble doľava až na transformátor. Skratomerom sa dotknite prívodu na šnúre, na vidlici, a druhým kontaktom skratomera sa dotknite postupne ľavých kontaktov na vypínači (jeden píska (vodič v šnúre je v poriadku), druhý nesmie), potom pokračujte na pravé kontakty pri zapnutí vypínača, a potom skončite na tranformátore. Vždy musí jeden vodič ukazovať trvalý spoj, skrat, a druhý nie, resp. pri druhom ohmeter ukáže hodnotu ohmického odporu tohto transformátora (cca 25 Ohmov). Výsledná skúška je, že ohmeter dáte na vydlicu šnúry. Pri vypnutí ukáže nekonečno, pri zapnutí prijímača ukáže odpor transformátora, spomínaných cca 25 Ohmov.

Rada č.2. Nezabudnite: Na transformátore nastavte vinutie na odbočku na 220V alebo lepšie na 240V (lebo dnes je v sieti asi o 10% väčšie napätie ako bývavalo v päťdesiatich rokoch)

Akákoľvek pochybnosť znamená, že vymeňte prívodnú šnúru, vymeňte kábliky od vypínača k transformátoru, a opäť vykonajte skúšku.

Ďaľšou skúškou je kontrola, či sieťová šnúra nemá skrat na šasí. Skratomerom sa dotknite prívodu na vydlici a druhým šasí. Musí ukázať nekonečný odpor. To isté platí aj pre druhý prívod.


Poďme si pozrieť ďalej sieťový tranformátor. Na ďalšom obrázku dole vidíte jeho konštrukciu, hore má päticu pre usmerňovačku. Vpravo päť mosadzných plieškov tvorí volič napätia. V obrázku som sa snažil ilustrovať všetky podstatné časti a vodiče. Skontrolujte si to so schémou. Zoberte ohmeter a premerajte odpory sekundárnych vinutí. Červený voči čiernemu (asi 268 Ohmov), žeraviace vinutia cca okolo 2 Ohmy. To by znamenalo, že sekundár nie je prerazený ani prerušený.

Môžeme pristúpiť ku kontrole pripojenia na sieť. Zapojte sieťovú šnúru na sieťové napätie, doporučujeme cez izolačný tranformátor. Zapnite vypínač. Trafo by malo jemne brumieť, 50 Hz. Tzn, že je v poriadku. Volmeter prepnite na striedavé napätie a hore v patici elektrónky môžete skontrolovať cca 280 až 300V čierny voči červenému (jeden aj druhý), potom 4V na žeravenie usmerňovačky, a na letovacích očkách na kraji šasí skontrolujte 6,3V. Všetky napätia teraz meriate naprázdno, tak nie je vôbec na závadu, ak sú aj o 10-15% väčšie.

Ak sú napätia v poriadku, a náhodou ste nepoužili oddeľovací transformátor, tak zoberte klasickú elektrikársku skúšačku a preverte či na šasí nie je sieťové napätie (dútnavka v skúšačke nesmie svietiť). Po takto vykonaných skúškach sieťovej časti máte istotu, že je v poriadku a môžete pristúpiť k ďalšiemu kroku.


V schéme je zapojený malý kondenzátor C39 5nF tesne pod päticou usmerňovačky. Tento radšej dajte preč. Veľmi často majú zvod a potom sa pri dlhšom zapnutí prerazia a vytečie z nich asfalt. Jeho úloha bola len filtrovať vf signál, prichádzajúci zo siete. Dnes ale tých rušení je podstatne viac, takže funkciu toho kondenzátora kľudne oželieme.

Ďalším krokom v každom prijímači býva sformovanie elektrolytov C41 a C42. Elektrolyty časom vysýchajú alebo strácajú kapacitu iným spôsobom. Vzniká v nich zvod, ktorý sa prejaví prehrievaním kondenzátora, ak je tento pripojený na napätie. Formovanie sa najjednoduchšie robí tak, že kondenzátor (veľký hliníkový valec) sa nechá v prístroji. Na kladnom prívode odpojte vodiče, ktoré idú ďalej do prijímača, nechajte len prívod od usmerňovačky na kondenzátor a samozrejme odpor R25 1k6 medzi nimi. Tento odpor skontolujte ohmetrom, prípadne vymeňte ak je prepálený (dosť často sa to stáva). Potom ohmetrom skontrolujte odpor medzi obalom kondenzátora a šasí, mal by byť 95 Ohmov (R16 + R26). Podľa dolného obrázku, odletujte kladný prívod od usmerňovačky na letovacie očko vľavo, kladný pól (červený) a medzi tento prívod a letovacie očko dajte do série odpor 10 Ohm až 15 kOhm, dimenzovaný aspoň na 2W. Týmto predradným odporom zaistíte, aby sa po zapnutí kondenzátory pomaly formovali a netiekol nimi veľký prúd, kým sa nesformujú. Zapnite prístoj a merajte prúd tečúci cez odpor. Dá sa merať tak, že meriate napätie, ktoré sa zráža na 10 kOhm predradnom odpore. Toto Namerané pätie/Odpor = Prúd. Ak máte 10kOhm odpor, tak každých 10V je 1 mA. Spočiatku tečie veľký prúd (15-20 mA), ale asi po 10 minútach klesne na 2-5 mA a po asi polhodinke na 0,5 - 1 mA. Toto je priebeh formovania formovateľného kondenzátora, dobrého. Potom to nechajte zapnuté asi hodinku. Ak však prúd neklesá, tak kondenzátor vymeňte, nedá sa sformovať. Po tejto procedúre minimalizujete riziko, že sa vám prehreje alebo nebodaj exploduje elektrolyt.

Predradný odpor dajte preč, pripojte spoj na letovacie očko, pripojte naspäť kladné prívody v rádiu na kondenzátory. Prístroj je pripravený na ďalšiu kontrolu.


Ďalšou veľmi častou príčinou porúch sú prepálené odpory v napájacej časti a veľké zvody filtračných kondenzátorov v napájacích vetvách. Len pre zopakovanie. Stále v rádiu nemáte elektrónky, okrem usmerňovacej. Pozrite si podrobne schému a obtiahnite si bledou fixkou spoje, ktoré idú od + na filtračných elektrolytoch ďalej do rádiá a napájajú elektrónky. Pri cestovaní po týchto spojoch, nájdete v ceste odpory (ako napr. R1 20k), za odporom kondenzátor (C22 M1), alebo len kondenzátory, zapojené na zem (ako napr. C25 M1). Kladné napájanie potom väčšinou ide na anódu alebo g2 mriežku elektróniek. Tieto vetvy napájania sú potenciálnym kanditátom na opravu, lebo odpory môžu byť prehoreté, a kondenzátory majú zvod na zem, jemne skratujú napájanie, čo sa prejavuje znížením napätia. Preto dôsledne premerajte odpory ohmetrom a kondenzátory rovno doporučujem vymeniť. Pozor, kondenzátory musia byť na určité napätie, ktoré musia zniesť, v tomto prípade 250 a viac Voltov.

Ďalším zdrojom problémov v napájaní môže byť výstupný transformátor (pozri ďalšiu schému), lebo aj tam ide napájacie napätie. Premerajte ohmetrom odpor vinutia, od napájacieho prívodu po anódu E4 by ste mali namerať cca 400-600 Ohmov.


Pod šasí to býva obvykle komplikovanejšie. Na tejto fotografii sú okomentované hlavné bloky a súčiastky. Všimnite si polohu C31, to budeme za chvíľu potrebovať, je vpravo na boku. Takto vyfotené šasí si skonfrontujte s nákresmi, ktoré máte v servisnom návode (ďalší obrázok). Cievok naľavo sa zatiaľ nedotýkajte, ideme popracovať v pravej časti prijímača.
6. Oprava nf zosilňovača

Nf zosilňovač pozostáva z dvoch elektróniek E3 a E4, začína na bežci potenciometra R9 a končí reproduktorom. V nf zosilňovači bez rozmýšlania spravte tieto štyri úkony:

a) vymeňte C31 - väzobný kondenzátor - obyčajne má zvod a toto môže pokaziť elektrónku E4,
b) vyčistite potenciometer hlasitosti R9, nastriekaním Kontoxu do útrob potenciometra,
c) vymeňte kondenzátor C40, filtrujúci negatívne predpätie - keď nemá kapacitu, tak prijímač píska alebo skresľuje,
d) vymeňte kondenzátor C38, ktorý tlmí kmity koncovej elektrónky (obyčajte je zapojený na výst. transformátore).

Všetky súčiastky sú zakrúžkované na schéme. Niekedy je potrebné skontrolovať aj C27, aby bol dobre pripojený, bol odtienený, resp. negeneroval šum a praskot, lebo potom zosilňovač to všetko patrične zosilní. Medzi štandardné kontroly patrí kontrola hodnôt odporov, najmä R12, R18 a R22. Všetky sú súčasťou kladného napájacieho systému prijímača (pre anódy alebo g2 elektróniek).


Na ďalších dvoch obrázkoch vidíte ilustráciu výmeny C31. Hodnota môže byť od 5n do 50n, kritické je však napätie, musí byť aspoň na 400V a vyššie. Použite radšej nový kondenzátor. Potom vidíte potenciometer hlasitosti, ktorý je zapúzdrený v hliníkovom kryte a nie je možné do neho nastriekať čistiaci Kontox, tak sa otvor jednoducho zboku spraví vrtáčikom o priemere 2mm. Po nastriekaní Kontoxu, otvor zalepte kúskom lepiacej pásky.Nastal čas skúšky nf zosilňovača. Založte najprv E4 EBL 21. Zapnite prijímač, po nažhavení budete v reproduktore počuť jemné brumenie. Ak sa dotknete kovovým koncom šroubováku g1- prvej mriežky, napr. na jednom konci R13, tak by ste mali počuť v reproduktore silnejší brum. Tzn. že EBL21 zosilňuje. Urobte ale kontrolu, zmerajte napätie na anóde, a hlavne zmerajte napätie medzi zemou a R16, toto napätie by malo byť okolo - 4,5V. Rozdiel v napätiach +/- 10% nie je na závadu. Prijímačom totiž tečie len anódový prúd jednej elektrónky, tj asi len 60-70% skutočného odberu.

Potom nasadte E3 EF22. Hlasitosť dajte na minimum. Zapnite prijímač, opäť známy brum, ale tentoraz pri otáčaní potenciometrom hlasitosti sa brum a praskanie môže zosilňovať. Nechajte potrenciometer asi v 1/2 a dotknite sa šroubovákom vstupného prívodu potenciometra (alebo bežca, ale pozor na ranu hlasného brumu). Ak sa brum pri dotnutí riadne ozýva v reproduktore, dá sa regulovať hlasitosťou, tak nf časť je v zásade v poriadku. Mohli by ste teraz generátorom sínusového nf signálu, cca 400 Hz, asi 100mV privedeného na krajný vývod potenciometra hlasitosti (alebo lepšie - prepnite na gramofónový mód a sinus priveďte na zdierky pre gramo). V repro by ste mali počuť zvuk, potenciometer reguluje hlasitosť a nič nepraská.

Ak sa vám tieto kroky s oživovaním nf časti nepodaria, tak treba ísť do problému hlbšie, napr. podľa nejakej osvedčenej opravárenskej dokumentácie alebo knihy a nájsť príčinu. Rozhodne nemá zmysel pokračovať ďalej, lebo zdroj a nf zosilňovač potrebujete nevyhnutne pre ďalšie kroky.

7. Oprava a naladenie medzifrekvenčného zosilňovača

Medi frekvenčný zosilňovač zosilňuje vf frekvencie len v určitom rozsahu tzv. medzifrekvenčného kmitočtu. Toto je totiž princíp superhetu, že vstupný vf signál pomocou oscilátora a zmiešavača pretransformuje na jeden konštantný nosný kmitočet a tento sa len zosilňuje. Zabezpečí sa to filtrovaním tohto pásma a potlačením ostatných pásiem pomocou mf transformátorov (dve hliníkové púzdra na šasí), v ktorom sú po dve diery, určené na doladenie mf kmitočtu.

Verím, však, že toto nebudete musieť robiť, lebo na to treba prístroje. V prijímačoch Tesla z týchto rokov tieto mf tranformátory nie sú veľmi rozladené. Pozrite sa do dierok týchto mf (posvieťte tam baterkou) a ak sú tam voskové neporušené kvapky, alebo čiapočky, tak je dobre. Horšie je, ak niekto s jadierkami vo vnútri mf trafa otáčal, čo zistíte, že chýba fixačný vosk, alebo jadierko je veľmi vyšroubované /zašroubované).


Založte teda ďalšiu elektrónku E2 EF22 a ak máte multivibrátor (stačí jednoduchý z dvoch tranzistorov, napájaný batériou 3-9V, pozri ďalej), tak preskúšajte po nažhavení, či sa prenáša signál jednotlivými stupňami. Pozrite fragment schémy vyššie. Najprv sa dotknite miltivibrátorom bodu 1, budete počuť v reproduktore veľmi silný signál. Potom sa dotknite g1 elektrónky E2, ktorá signál zosilní, aj všetky harmonické a mf transformátor si vyberie len spektrum okolo mf kmitočtu (452 kHz), modulované nf signálom multivibrátora. Opäť počujete v reproduktore signál, ale slabý. To je v poriadku, hlavne aby ste niečo počuli. To isté spravte aj v bode 3, pozor ale to je anóda elektrónky E1, je napájaná anódovým napätím, preto multivibrátor musí mať na výstupe oddeľovací kondenzátor aspoň na 250V (C3 dole v schéme). Tentoraz budete počuť signál ale veľmi slabý. Ak by ste pri niektorej skúške nepočuli vôbec signál, tak porucha je od bodu dotyku až po potenciometer nf na regulovanie hlasitosti. Ak založíte E1 ECH21, tak môžete sa tiež dotknúť multivibrátorom g1 tejto elektrónky. Opäť budete počuť signál, s ladením by ste ale mali počuť rôzne hvizdy, tj interferenciu harmonických kmitočtov multivibrátora a oscilátora v rádiu.

Multivibrátor sa vám zíde, tak si ho spravte, stačí na to pár súčiastok, hoci zo starého televízora alebo rádia.Poznámky

  • T1,T2 - lepšie je dať KF507 (a pod), alebo KC507....
  • C3 - nech je na napätie aspoň 250V, aby sa neprerazil ak sa dotknete nejakého vyššieho napätia na anóde a pod.
  • B1 - nie je kritické, funguje to od 1,5V až po 9V.
  • C1,C2 dajte väčšie, ak budete chcieť mať nižší tón, menšiu frekvenciu
Schéma z knihy: P.Šrait: Od kryštalky k modelum s tranzistory, SNTL.

8. Kontrola, resp. naladenie oscilátora
Oscilátor musí pracovať, kmitať, inak rádio vôbec nebude hrať. Keďže na ladenie oscilátora je treba veľa skúseností, tak si tu povieme len základnú skúšku. Zoberte voltmeter a prepnite ho na jednosmerné napätie min. 100V a zmerajte napätie medzi g triódy oscilátora (bod 4 na schéme pri E1) a zemou. Ak oscilátor funguje, tak nameriate záporné napätie cca -10V. Ak je to tak, tak oscilátor funguje, ak nie tak je chyba najčastejšie v prerušení niektorého vinutia cievok L5,L6,L7,L5',L6',L7' alebo v kontaktoch prepínacích sekcií. Pre istotu nastriekajte Kontox aj do otáčavých prepínačov a viackrát pokrúťte prepínačom.

Oscilátor sa ladí dosť komplikovane, treba na to signálny generátor a nf voltmeter (alebo iný indikátor napätie, príp. osciloskop). Pre ladenie bývajú pri servisných návodoch uvádzané tabuľky pre ladenie v krajných pásmach oscilátora, alebo sekcia s názvom Vyvažovanie prijímača. Doporučujeme ale, aby ste sa najprv veľmi dobre oboznámili s princípom superhetu a zaobstarali si meracie prístroje. Potom nejaký superhet si nalaďte cvične najprv na SV, neskôr aj KV a uvidíte, v čom je problém.

Na tomto mieste, ak nf funguje, mf ide, oscilátor kmitá, tak prepnite prijímač na SV alebo DV a zapojte anténu (napr. 3-4 m drôtu zaveste trochu na dvere, alebo von z okna) a skúste otáčať ladením. Mali by ste niečo chytiť, a ak neboli obvody rozladené, tak by vám rádio malo perfektne fungovať.

9. Kontrola, resp. naladenie vstupných ladiacich obvodov

Vstupné obvody L2',L3',L4' (pri KV aj L13) a k nim kondenzátory C3,C4,C5 spolu s C1 musia byť naladené s kmitočtom oscilátora tak, aby tvorili súbeh a rozdiel medzi rezonančným kmitočtom vstupného obvodu a kmitočtom oscilátora musí byť práve medzifrekvencia = 452 kHz. Preto sa aj vstupné obvody ladia, tiež to nie je jednoduché a bez signálneho generátora sa to nedá. Predpokladajme, že sa nikto v prijímači "nevŕtal" a máte tieto obvody naladené.

Poznámka: na vstupe je ešte jeden ladený obvod - L1,C8 - ten odlaďuje z antény kmitočet rovný mf kmitočntu, aby tento nevnikal do prijímača, lebo potom by prijímač veľmi pískal. Tento obvod nie je kritický a preto sa s ním ani nezaoberajte. Ten treba naladiť, len vtedy, ak prijímač presne dolaďujete do maximálnej citlivosti.

10. Funkčná skúška elektroniky

Vyššie opísaný postup je minimálny, čo treba pri oprave rádia spraviť. V 90%, po vykonaní krokoch uvedených v tomto návode, budete mať rádio funkčné, ale ešte je potrebné sa uistiť, že všetky súčiastky vydržia dlhšiu prevádzku (aby vám niečo nebuchlo práve vtedy, keď rádio predvádzate). Preto rádio nechajte zapnuté aspoň 1 hodinu, buďte pri ňom (napr. poupratujte si dielňu popri tom :) a uvidíte či funguje. Po tejto hodine premerajte kritické napätia, ktoré sú uvedené v schéme.

11. Poskladanie rádia a posluchová skúška

A prichádza najočakávanejšia chvíľa. Rádio vypnite, nechajte poriadne vychladnúť (lebo sa popálite na elektrónkach) a opačným spôsobom ako ste ho rozoberali, ho poskladajte. Niekedy pri väčších rádiách to chce kus gymnastiky, lebo rádio je na stole a tie šrouby odspodu sa najlepšie zaskrutkujú tak, že rádio posuniete nad okraj stola, zohnete sa a odspodu jednu alebo dve skrutky zaskrutkujete. Potom až sa dá rádio na stole otáčať a šasí vám nevypadne. Po založení doporučujem ešte raz čistou bielou handričkou poutierať všetky súčiastky, šasí, a pod. a uvidíte koľko prachu sa pri oprave na rádio ešte nalepilo.

Nezabudnite priletovať prívody k reproduktoru, skontrolovať žiarovky, sieťovú šnúru a založte gombíky. Po zapnutí sa vám ozve rádio v celej svojej sile, skrinka mu totiž dodá silný basový zvuk. Založte zadnú stenu a môže ísť na policu.

Rada na záver. V rámci zachovania historickej hodnoty rádia a súčiastok, doporučujem všetky vymenené súčiastky nezahodiť, ale dajte ich do malého igelitového sáčku, spolu aj so vzorkou brokátu, ak ste vymieňali brokát. Potom tento sáčok prišpendlíkujte dnu na bok skrinky, aby ste pre ďalšie generácie zachovali súčiastky z danej doby. Doporučujem tiež vytlačiť na papier kópiu schémy a tiež ju poskladať a odložiť "do rádia". Možno v budúcnosti sa vám alebo niekomu zíde. Doplňte si na ňu poznámky z opravy, ak ste na niečo zaujímavé prišli.

Idete robiť ďalšie rádio? Tak veľa zdaru.Dokumenty :: Poradenstvo, Dokumenty :: Renovácie
Vytvorené: 27.3.2008