Historické časopisy o rádiotechnike

Autori: Viktor Cingel, Jiří Pulchart

Dostal som raz nápad, keď pri reorganizácii knižnice boli všetky časopisy roztriedené na jednotlivých kôpkach, spraviť ucelený prehľad a chronológiu ako sa jednotlivé časopisy vydávali, ako sa menili jednoltivé zamerania, názory v redakcii ale i to, ako doba ovplyvňovala prácu redaktorov. Dal som teda dokopy asi 15 časopisov, v rôznych mutáciách. Keď bola táto prvá verzia publikovaná, kolega p.Pulchar mi poslal veľa zaujímavých poznámok a vzorov. Slovo dalo slovo, tak sme sa rozhodli túto tému poriadne zdokumentovať.

Práca teda pokračuje. Jednak zbieraním faktov o jednotlivých časopisoch, spracovávaním vzorov jednotlivých obálok ako rešeršou v knižnici (ktorá ma stála veľkú čokoládu, lebo tá pani čo mi sľúbila sa na to pozrieť, len krútila hlavou). Vítaný je každý, kto má chuť a myslí si, že jeho príspevok obohatí tento prehľad. Bohužiaľ, nemám všetky prelomové čísla, v ktorých sa buď menil názov alebo sa oznamovala nejaká vydavateľská súvislosť. Preto uvítam komentáre ako i príspevky, kde sa popisujú hlavne tieto fakty.

Spomedzi časopisov, ktoré ešte niečo znamenali chýbajú najmä [Viktor Křížek, Když rádio bylo mladé,2004]:
- Elektrotechnický obzor, od 1910
- Radio Revue, od 1925
- Naše rádio, od 1925
- Lido rádio, od 1925
- Na vlně, od 1928
- Radio amateru rádce, od 1930

Radio Amatér
I tak najzaujímavejší je osud časopisu Rádio Amatér, ktorého búrlivé chvíle si pozrite ďalej v chronologicky usporiadanej tabuľke. Prvé číslo vyšlo ako príloha časopisu Nová epocha vroku 1921. Príloha sa neskôr v roku 1923 stala základom pre vydávanie samostatného časopisu.Časopis prešiel búrlivým vývojom, takmer každý rok-dva sa menila obálka časopisu, ale i názov. Počas vojny bolo vydávanie na krátku dobu pozastavené. Časopis sa nazýval Radio amatér, potom cez vojnu Radiotechnik, na chíľu Elektronik, hneď nato opäť Radioamatér, no v čase komunizmu sa od roku 1951 dodnes zachoval názov Amatérske radio. V roku 1951 nastal aj iný akt: zlúčenie časopisov Elektronik a Krátke vlny do nového časopisu, na ktorý v roku 1952 vtedajší ČAV získava povolenie. A to je rok, v ktorom sa začala písať epocha Amatérskeho rádia až do dnešnej doby. Modrá verzia Amatérskeho radia pro konstruktéry vznikla neskôr v r.1976 ako pokračovanie časopisu Radiový konstruktér. Ak si chcete prečítať viac o týchto historických chvíľach, tak zalistujte v časopise Amatérske radio, č.9/93 s prílohou Electus 1993.

Viktor Cingel, september, 2007

Ak máte presnejšie info alebo námet na chýbajúci časopis, pošlite ho na admin@radiohistoria.sk. Ostatní čitatelia sa potešia :)

(obrázkami prispeli: Viktor Cingel 30 ks, Jiří Pulchart 20ks, Mirek Fiala 1ks, Martin Pavlovič 4 ks, Eduard Pavlík 9ks, Pavol Rakovský 3ks, Ladislav Srniš 3ks, M.Pavelka 2ks, Ján Fejtek 8ks, P.Holman 7 ks, M.Borovička 1 ks, OM3PV 2ks, P.Kubík 1ks, Aleš Anděl 3ks, J.Plesník OK2BSP 2 ks, L.Chour 3ks, V.Gánoczy 2ks)

Slovenské rádio
Vydavateľ: Dezider Murgaš, Lopej (SR)
Mesačník, 1942-?, II.ročník
Slovenské rádio
Vydavateľ: Dezider Murgaš, Lopej (SR)
Mesačník, 1942-?, III.ročník
Slovenský rádio, foto,kino, chemo amatér
?
Československá radiorevue
Orgán radiosvazu československého
Ročník 10
Radio telegrafie a telefonie
Orgán prvního československého radioklubu v Brně
a Českosl. lidového radioklubu v Brně
Vydavateľ: Dr. A.Reinwar
od 1923 - 1927 - ?
Praktické radioamatérské příručky
Vydavateľ: Zmatlík a Palička, Praha Letná
V.vydanie, 1926
PALABA
list venovaný slab.elektrotechike
Vydavateľ: Pála, a.s. Slaný
? - 1.pros.1932
Světlo a síla
list pre priaznivcov elktrotechniky
Vydavateľ: Pála, a.s. Slaný
1.pros.1932 - 1941
Světlo a síla
obchodno technický mesačník
Vydavateľ: Pála, a.s. Slaný
? - 1941
Slovenský rozhlas
Vydavateľ: Slovenský rozhlas, s.r.o.
Bratislava, týždenník, 1940-?
Zodpovedný redaktor: Ľudovít Zúbek
Tlač: Slovenská grafia
... číslo venované
slovenskému vynálezcovi rádia
RÁDIÓÉLET
Vydavateľ: Magyar Telefónhírmondó
és Rádió Részvenytársaság, Budapest
týždenník 1931
RÁDIÓÉLET
Vydavateľ: Magzar Telefónhírmondó
és Rádió Részvenytársaság, Budapest
týždenník 1932
... vnútro obalu ...
RADIOLABORATOŘ KNN
Vydavateľ: Rudol Faukner, Praha
Mesačník, 1926 - ?
RADIOLABORATOŘ
Vydavateľ: Rudolf Faukner, Praha
Mesačník, obal v r.1933-34
RADIOLABORATOŘ
Vydavateľ: Rudolf Faukner, Praha
Mesačník, obal v r.1935-1936
Radio Laboratoř
Vydavateľ: Rudol Faukner, Praha
Mesačník, obal od r.1937-1940
Mladý konstruktér
Vydáva: Vladimír Rauschgold, Praha
Mladý technik
Mladá fronta, Praha
50. roky
Mladý konstruktér
... rôzne vyhotovenia obálok...
(toto číslo je z 1943)
Mladý konstruktér
... rôzne vyhotovenia obálok...
Mladý konstruktér
Vydavateľ: Domáce potreby, Praha
Občasník, vyšlo 9 čísel
Radiojournal
Vydavateľ: Orbis, a.s., Praha
Týždenník, 1923 - ?
Radiojournal
Vydavateľ: Orbis, a.s., Praha
Týždenník, ? - 1934 - ?
Radio-Progress
Vydavateľ: Progressus-Verlag, Berlin
? 1941
ELEKTRO TECHNIK
Vydavateľ: Elektrotechický svaz československý v Praze za součinnosti Technického sboru ÚRO.
Mesačník, A4, 1946 - ?
Elektrotechnik
Vydavateľ: ROH v kovopriemysle
Mesačník, 1947 - ?
Radioamatérska škola
Vydavateľ: Elektra n.p., Praha
Občasník
Rádió Amator (HU)
Vydavateľ: Horváth Lazló
Mesačník, 1926 - ?
Telefunken Hlásnik (Sprecher)
Vydavateľ: Radiotechna Přelouč
Informačná služba firmy
SPOLUPRÁCE
Vydavateľ: Radiotechna, Praha - Přelouč
Informačná služba firmy
ČAV
Vydavateľ: Č.A.V.
A5, mesačník, 1935
Krátke vlny
Vydavateľ: Č.A.V.
A5, mesačník, 1936-1938
Krátke vlny
Vydavateľ: Č.A.V. Praha II
(časopis ČAV a SSKA)
A4, Mesačník, 1946-1948
Krátke vlny
Vydavateľ: Č.A.V.
(časopis ČAV)
A4, Mesačník, 7/1949 - 1950
Krátke vlny
Vydavateľ: Ústredná rada odboru, ROH
A4, Mesačník, 1-2/1951
(vydaný vo februári 1951)
Krátke vlny
Vydavateľ: Ústredná rada odboru, ROH
A4, Mesačník, 11/1951
ČESKOSLOVENSKÝ Radiosvět
Vydavateľ: Radiosvaz Československý
Mesačník
ČESKOSLOVENSKÝ Radiosvět
Iný obal 1938
Přehled rozhlasu
Vydavateľ: ?
Mesačník
Rundfunk-Handel Radioobchod
Vydavateľ: Kartel radiových maloobchodníku, Praha
? 1942
Radio služba
Vydavateľ: redaktor Jan Fechtner, Praha
1930
Technické správy
Vydavateľ: Kovoslužba Praha RTS
Radio amatér
Vydavateľ: Orbis, Praha (od 4.ročníka)
Mesačník, 1922 - ? (prvý raz vyšiel v r.1921 ako príloha čas. Nové Epochy)
Radio amatér
cca 1930
(Foto:aukro.cz)
Radio amatér
cca 1932
(Foto:aukro.cz)
radio amatér
cca 1935
radio amatér
cca 1936 - 1938
RADIO AMATÉR
cca 1939 - 40
Radio AMATÉR
Mesačník, cca 1942 (zaujímavá je výzva na zbierku Nemeckého Červeného kríža uvedená len na obale)
Radio TECHNIK
Mesačník, 1943, premenovaný,
od 4-5 čísla vychádza ako dvojmesačník (17.3.1943 vychádza oznam o zákaze KV)
Radio TECHNIK
9/10-1944 posledné dvojčíslo,
zastavilo sa vydávanie časopisu
Radio AMATÉR
Dvojmesačík, prvé číslo 1/2-1945
Radio AMATÉR
Dvojmesačník, posledné dvojčíslo 11/12 1945, ktoré uzatvára nedokončený ročník 1944
Radio AMATÉR
cca 1946 - 1947
Radio AMATÉR
1947 - 7/1948
Elektronik
(premenovaný Radio AMATÉR od 7.1948) cca 1948 - 1951
Elektronik
(jubilejné číslo 30.výročie)
január 1951, prvé číslo posledného ročníku
Amatérske radio
Vydavateľ: Svaz čs.radioamateru, Praha
Mesačník, 1951 - 1952 - ?
Amatérske radio
Vydavateľ: Svazarm, vydavatelstvo MNO
Mesačník, ? - 1959 - 1962
Amatérske radio - červené
ako ho poznáme aj dnes
Mesačník, 1963 - čiernobiela fotka,
1967 - dodnes - farebná fotka
ELECTUS
ročenka časopisu Praktická elektronika -
Amatérské rádio
Vycházala do roku 2007
Žlté AR pro konstruktéry
Vychádzalo (asi 4 nebo 5 ročníkov)
koncom deväťdesiatych rokov
Amatérske radio pro konstruktéry
(modrá obálka)
Dvojmesačník, 1976 - 1996
A Radio
Konstrukční elektronika
1996 - dodnes
A Radio
Praktická elektronika
1996 - dodnes
AMA magazín
Časopis českého radioklubu
1991 - 1999
Radiový konstruktér
Vydavateľ: Časopis Svazarmu, Vzd.časopisu MNO
Dvojmesačník, obnovený 1965 - ?
Radiový konstruktér Svazarmu
Vydavateľ: Svazarm, Naše vojsko, vydavatelství, n.p.
Mesačník, 1955 - 1975
neskôr sa obnovil do podoby AR pro konstruktéry
KTE - magazín elektroniky
Vydavateľ: KTE Electronics s.r.o. Praha
Mesačník, 1993 - 6/2005
(Posledná verzia časopisu bola: "KTE Rádio plus, konstrukce-technika-elektronika" a vydavateľ Radio plus, s. r. o.)
RADIO
Časopis jednoty radioamatérů
A5, neskôr A4, 1939 - ?1943
... úvodná strana k predchádzajúcej
obálke časopisu RADIO
RADIO
telegrafie a telefonie
1923 - ?
Philips Radio
vychádzal v paralelne
v nemčine a češtine
od cca1928 (2 čísla)
Philips Radio
1930
zanikol po r.1931
Philips Radio
asi najstarší katalóg elektróniek
datovaný na 25.12.1925
Philips, Stavebné návody
vydávané v 30. rokoch
Sdělovací technika
Vydávateľ: Ministerstvo všeobecného strojírenství v STNL,
Mesačník, A4, 1953 - dodnes
Čsl.strojník a elektrotechnik
Vydavateľ: Jednota čsl.matematiku a fyziku v Prahe
Dvojtýždenník, 1906 - ?
Návody pre rádioamatérov
Knihovna Nových Názoru
Vydáva: R.Faukner, 30.roky
Návody pre rádioamatérov
Knihovna Nových Názoru
Vydáva: R.Faukner, 30.roky
Brožúrky pre radioamatérov
Autor: Fr.Štěpánek
Vydavateľstvo Orbis, Praha. 1928
Elektrotechnický obzor
Vydavateľ: SNTL - časopis
Fed.min.hutníctví a těžkého strojírenství
Mesačník, A4, 1973 - ?
(prvé ročník 1910)
Slaboproudý obzor
Vydavateľ: Federálne ministerstvo
elektrotechnického prumyslu v SNTL
Mesačník, A4, 1970- ?
Domáci Radio-Konstruktér
Vydavateľ: Jindřich Flos, Praha II
A4, 10x do roka, 1927 - ?
Příroda a škola
Vydavateľ: Jan Kranich, Praha
(pojednával o bezdrátovom telegrafe)
1903 - ?
Příroda a škola
Ročník I
Příroda a škola
Ročník I
Radio Amateur
Nemecký časopis
predávaný aj v ČSR (9Kč)
1924 - ?
Příručky praktického elektrotechnika
Nakladateľstvo: I.L.Kolber, Praha
Domáci elektrotechnik
Knihovna Domácí dílny
Vydavateľ: Šolc a Šimáček, Praha
Radio programy
Vydavateľ. E.Beauford, Praha
Brožúrky z dielne P.Hérmardiquer
Preklad: Fr.Kubík
Vydavateľ. E.Beauford, Praha
Radiotelegrafie pro amatéry
Vydavateľ: Nakladatelství E.Beaufort
Brožúrka, 1925
Dělnické rádio
od 1932
Vydavateľ: Orgán Lidového radiosvazu, sdružení radioamatérů a přátel rozhlasu. Majitel a vydavatel za "Lidový radiosvaz" Vojtěch Dundr.
Mesačík, A4
Americký radiokonstruktér
Vydavateľ: Fr.Žáčka, Praha
30. roky
Radioamatérský zpravodaj
Vydavateľ: Ústřední radioklub svazarmu ČSSR
A5,mesačník (raz v roku za 2 mesiace)
70.-80 roky
E.Fusek - firemný časopis
A5, ? - do roku 1948
Rozhlasová práce
Vydával: Československý rozhlas
Praha, štvrťročník, cca 1947
Rádio žurnál SZR
Časopis pre rádioamatérov, rádiotechnikov
a nadšencov rádiových vĺn
1993 - do teraz
Radioamatér
Časopis Českého radioklubu pro
radioamatérský provoz, techniku a sport
2000 - doteraz
Týden rozhlasu

1933 - 1945 ?
Hudba a zvuk
Vydavateľ: Čs. rozhlas Praha
1967 - 1971 (viďa ďalej)
Komentáre k ďalším časopisom:

Hudba a zvuk (Ing. Peter Kubík)
Jedným z časopisov zaoberajúcich sa rádiotechnikou, presnejšie, Mesačník pre rohlas, hudbu a elektroakustiku bol aj časopis Hudba a zvuk. Časopis vydával Čs. rozhlas Praha za odbornej spolupráce Ústavu pre hudobnú vedu ČSAV a Klubu elektroakustiky Praha v nakladateľstve časopisov ORBIS. Časopis vychádzal v rokoch 1967 až 1971 kedy zanikol. Podrobnejšie o zániku a jeho príčinách je uvedené na strane 445 v priloženom zoskenovanom poslednom čísle 12 z roku 1971. Časopis sa zaoberal rozhlasovým vysielaním, napr. v tom čase sa rozvíjajúcim stereo vysielaním. Zameriaval sa na kvlitný prednes zvuku tzv. HiFi technikou. Uvádzal rôzne testy a hodntenia zosilňovačov, magnetofónov, gramofónov aj rozlasových prijímačov. Vydával recenzie gramoplatní a pod.

Celkom vyšlo 59 čísiel, pretože v roku 1968 vyšli čísla 11 a 12 ako dvojčíslo.

K časopisu boli vydávané aj prílohy, napr. stavebné návody na hifi prístroje:
- trojrýchlostný gramofónový prístroj SG40
- univerzálny stereofónny zosilňovač Transiwatt TW 30 G
- bytová reproduktorová sústava KE 25.
HaZ-12-1971.pdf
Dokumenty :: Články
Vytvorené: 23.8.2007